"                "

Emptiness is not a state of mind but the essence of the mind.

ความว่าง ไม่ใช่สภาวะจิตแต่เป็นแก่นของจิต

“ ” คือนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินไทยผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ คามิน เลิศชัยประเสริฐ นิทรรศการนี้นําเสนอการตีความของ ภววิทยา ซึ่งเป็นอภิปรัชญาที่พูดถึงธรรมชาติของสภาวะความเป็นอยู่ในพื้นที่ของ หอศิลป์โนวา คอนเทมโพรารีและ นําทองอาร์ตสเปซ

“คามิน เลิศชัยประเสริฐ”เปGนชQองวQางในเครื่องหมายคําพูด แท้จริงแล้ว ช่องว่างนั้นคือชื่อของคามินที่ใช้ตัวอักษรสีขาว ทําให้ดูเหมือนเป็นพื้นที่ว่างเปล่า เป็นการตั้งคําถามของแนวคิดที่ว่า “เห็นในสิ่งที่เชื่อ” และชื่อของผลงานแต่ละชิ้นยังถูกรวมอยู่ ในกระบวนการความคิดเชิงศิลปะ เพื่อซึมซาบความเข้าใจในความหมายของผลงานแต่ละชิ้น

ในบริเวณพื้นที่ของโนวา คอนเทมโพรารีมีแผ่นกระดาษบทกวีติดที่ผนังกําแพงหนึ่ง “ไข่มุกหาย” ที่ประพันธ์โดย นักปรัชญา ลัทธิเต๋าชาวจีน “Chuang Tzu”, ประตูที่ไร้ประตู ประติมากรรมชิ้นแรกที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้า เมื่อเดินมาสู่โถงใหญ่จะพบภาพวาดขนาดใหญ่ ก้อนหินที่หายไป เพื่อให้ติดอยู่ที่กําแพงกลางห้อง รวมถึงภาพวาดที่พูดถึง ช่วงเวลาและไร้กาลเวลา วีดีโอจัดวางบนผ้าใบ ๘.๒๑-๘.๓๑ บนบริเวณชั้นสอง ประติมากรรม หายใจเข้า-หายใจออก ที่ตั้งอยู่บริเวณห้องเล็ก เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการนั่งสมาธิในแต่ละวันของคามิน และยังเป็นบทสรุปของวัฎจักร ความเชื่อของคามินอีกด้วย

คามินศึกษาและบรรลุลัทธิเซนที่มีทั้งหมดสามขั้นด้วยกัน เขาสัมผัสสู่ขั้นระหว่างเรียนรู้ และคามินกําลังเล่นกับ ภาพลวงตานี้ การได้มาและการสูญเสีย การฝึกจิตให้ว่าง จิตที่เบาสบายและว่างเปล่า ทุกเช้าหลังจากนั่งสมาธิ เมื่อคามินประสบกับช่วงเวลาขณะ “สภาวะของการสร้างสรรค์” เขารังสรรค์ผลงานทั้งภาพพิมพ์ ภาพวาด ประติมากรรม และงานวีดีโอ

สําหรับคามินศิลปะคือการฝึกฝนการปฎิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุถึงการเข้าใจตัวตน ธรรมชาติและโลกทั้งใบ อย่างถ่องแท้การค้นหาความหมายของแก่นแท้ของธรรมชาติและความไม่เที่ยง ผลงานของคามินคือการพยายามหลุดพ้น จากการยึดติดสู่การเป็นอิสระจากโลกแห่งวัตถุและเข้าใจความหมายของชีวิต