St.a.bility (เสถียร (ละ) ภาพ)

Die Schöne Heimat
St.a.bility | เสถียร (ละ) ภาพ
by The Bubble Art group
Curated by Worathep Akkabootara

นิทรรศการกลุ่ม โดย 13 ศิลปินเพื่อสำรวจแรงกระเพื่อมและความยอกย้อนของภาวะเสถียร ณ ปัจจุบัน
13 ศิลปิน ได้แก่
วัชรวิทย์ พริบไหว
รณกร เกิดโชติ
จิรวงษ์ วงษ์ตระหง่าน
ชยะกร การุณเดช
กรุณา รวมธรรมรักษ์
สุรเจต ทองเจือ
ณุพล วิริยะวงษ์
พิชากร ชูเขียว
ชัชชัยวัชร ชังชู
ธัญลักษณ์ มีชำนะ
สุธาทิพย์ เขื่อนรอบเขต
นวพล ปูธิปิน
อุเทน สุวรรณมนีกุล